ข่าวทั่วไป | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /images_theme/logo_head.jpg th-TH http://www.psu.ac.th Fri, 24 Mar 2023 20:22:24 +0700 โรงพยาบาลทันตกรรม ม.อ. เปิดใช้ระบบคัดกรองอัฉริยะ สะดวก ลดเสี่ยงโรค COVID-19 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดใช้งานระบบคัดกรองอัจฉริยะแล้ว เพื่อพัฒนาการให้บริการและเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยลดความเสี่ยงโรค COVID-19 การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองอัจฉริยะก่อนการรักษาด้านทันตกรรม (Smart Screening COVID-19 for Dental Patients) ซึ่ง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ผู้ให้การสนับสนุน) จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงนี้ ซึ่งมีสถานการณ์การแ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10089 Thu, 25 Mar 2021 14:34:48 +0700 เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย เยือน ม.สงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564  H.E. Mrs. Helene Budliger Artieda เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย และคณะเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยเข้าร่วมหารือ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อาทิ ศูนย์บำบัดทดแทนไตเรื้อรัง ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด อาคารเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาค TrueBeam หอผู้ป่วยบริการพิเศษ และศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center) โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ การเยือนของคณะดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความร่วมมือกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และคณะแพทยศาสตร์ มห... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10087 Mon, 22 Mar 2021 17:16:05 +0700 ม.อ. ร่วมกับ สสว. จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ “PSU SME Early Stage”  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ PSU SME Early Stage โดยปีนี้เปิดตัวโครงการรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อใหม่ PSU SME Early Stage: All Stars ที่การันตีความเข้มข้นและการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึกยิ่งกว่าเดิมกับกิจกรรมสุดเข้มข้นทั้ง 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 : SME ใช่ไหม กิจกรรมที่ 2 : SME เช็คอัพ กิจกรรมที่ 3 : SME ชี้แนะ กิจกรรมที่ 4 : SME โชว์ของ กิจกรรมที่ 5 : SME ชนะ   เปิดรับสมัครรุ่นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ โดยกิจกรรมที่ 1 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 เม... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10085 Mon, 22 Mar 2021 16:31:27 +0700 รัฐมนตรี อ.ว.เปิดศูนย์ความเป็นเลิศ ม.สงขลานครินทร์ มุ่งยกระดับวิสาหกิจชุมชนภาคใต้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนในภาคใต้ (Excellence Center) และศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ดำเนินงานโดย สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ วันที่ 18 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10084 Mon, 22 Mar 2021 10:28:03 +0700 “PSU Bazaar Learning Marketplace” ขานรับนโยบาย อว. ขับเคลื่อนความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร จัดงาน “PSU Bazaar Learning Marketplace” ขานรับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา Mr. Ma Fe... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10083 Thu, 18 Mar 2021 16:25:28 +0700 การเป็นสถาบัน ต้นสมองความคิดและบ่มเพาะคนดีของชาติ “คือคุณค่าสงขลานครินทร์” รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปาฐกถา  พิเศษ “คุณค่าสงขลานครินทร์” ในงานวันครบรอบ 53 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้เชิญชวนให้ลูกสงขลานครินทร์ทุกคน มาร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานนาม “สงขลานครินทร์” เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ร่วมสำนึกถึงพระราโชวาทสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ที่เป็นแสงส่องนำทางให้เราเดินไปข้างหน้า นอกจากนั้นยังให้ตระหนักถึงกิจของมหาวิทยาลัยที่ต้องเสาะหาวิชชา สอนกุลบุตร ทำนุบำรุงนักปราชญ์ เป็นต้นสมองความคิดของชา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10079 Tue, 16 Mar 2021 21:19:20 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอุทยานธรณีโลกสตูล ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ข่ายประสาน อพ.สธ. ภาคใต้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และวิทยาลัยชุมชนสตูล จัดโครงการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ำในอุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน” ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยบูรณาการนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อร่วมกันศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในถ้ำของอุทยานธรณีโลกสตูล โดยเน้... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10078 Mon, 15 Mar 2021 22:50:21 +0700 งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2564 ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย พร้อมเดินหน้าพัฒนาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564” (PRIDE OF PSU 2021) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อระลึกถึงวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิดชูบุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ และประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยไปสู่สาธารณชน โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน ผศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน พร้อ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10076 Sun, 14 Mar 2021 13:57:41 +0700 ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล  ม.สงขลานครินทร์  “บุคคลตัวอย่างแห่งปี”สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2021     ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” PERSON OF THE YEAR 2021 สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย  โดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร เพื่อยกย่องผู้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10075 Fri, 12 Mar 2021 20:04:00 +0700 คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดตัวโครงการก่อสร้างอาคาร ‘ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 99 ปี รัฐบุรุษฯ’ พร้อมลงเสาเอก ‘เย็นศิระ 3’ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการก่อสร้างอาคาร “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และประธานที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วย นายบัญญัติ จันทน์เสนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10073 Fri, 12 Mar 2021 19:10:21 +0700 สภาพนักงานสงขลานครินทร์ องค์การนักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่า เปิดโครงการบริจาคโลหิต 55 แสนซีซี 55 ปี สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา 5 วิทยาเขต และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมพลังเปิดโครงการบริจาคโลหิต 55 แสนซีซี 55 ปี วันที่ 11 มีนาคม 2564  ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโครงการชาวสงขลานครินทร์ ร่วมใจบริจาคโลหิต 55 แสนซีซี 55 ปี ม.อ. ที่ลานกิจกรรมลาแมสะมิแล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คาดว่าบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนจะร่วมกันบริจาคโลหิต ไม่น้อยกว่า 5,500,000 CC (ห้าล้านห้าแสน ซีซี) จากผู้ร่วมบริจาคไม่น้อยกว่า 3,000 คน ตลอดระยะเวลา 1 ปี... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10071 Fri, 12 Mar 2021 18:03:04 +0700 ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฮาลาล ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (กอจ.สงขลา) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการขอการรับรองฮาลาล และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมกันในจังหวัดสงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกันลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจา... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10069 Wed, 10 Mar 2021 22:13:38 +0700 13 มีนาคม 2564 53 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ท่านผู้มีเกียรติ ที่เคารพทุกท่าน   นับตั้งแต่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับแรกมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2511 ในวาระครบ 53 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผมมีความภาคภูมิใจที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่า บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินภารกิจในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของภาคใต้และของประเทศ และพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ โดยการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศ มาครบระยะเวลา 53 ปี และได้ผลิตบัณ... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10068 Wed, 10 Mar 2021 15:35:07 +0700 ชมรมรักษ์ ม.อ. สนองนโยบาย Quick Wins ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพผ่านชุดการเรียนรู้ให้ผู้สูงวัย นายพรชัย ศรีไพบูลย์ ประธานชมรมรักษ์ ม.อ. กล่าวว่า ชมรมรักษ์ ม.อ.เป็นแหล่งรวมจิตอาสาของผู้ที่เกษียณจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกคน ที่ก่อตั้งเพื่อมานำพลังของผู้เกษียณอายุที่ยังมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย การให้คำปรึกษากิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิก และระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาชิกโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เป็นการนำความเชื่อมโยงและพลังจากผู้เกษียณเพื่อช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด "ชมรมรักษ์ ม.อ. ถักทอความสัมพันธ์ รังสรรค์คุณภาพชีวิต" ปั... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10062 Mon, 08 Mar 2021 13:43:39 +0700 ม.อ.เชื่อมโยง PSU System สู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการการพัฒนาด้านความยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอเรื่องของ การขับเคลื่อนการดําเนินการเรื่อง การพัฒนาด้านความยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ก.บ.ม.) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยกล่าวว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการดำเนินการในด้านการพัฒนาด้านความยั่งยืน ใน 4 เรื่องใหญ่คือ การจัดประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาว... อ่านต่อ]]> http://www.psu.ac.th/th/node/10060 Sun, 07 Mar 2021 11:42:22 +0700