ข่าวอบรม / สัมมนา
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
9 หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ ประจำเดือนมีนาคม-พฤษาคม 2564
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. ร่วมกับ สสส. เปิด 7 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคี สสส. Online
สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ.
การค้าก้าวไกล สินค้าไทยส่งออกทั่วโลก ด้วย แพล็ตฟอร์ม B2B ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลานครินทร์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค11ช่วยผู้ประกอบการโอทอปขายออนไลน์
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
ตารางอบรมคอมพิวเตอร์ นอกเวลาราชการ ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 63
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. 1 พ.ย. 63 31 ธ.ค. 63
สัมมนา "การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางจุลชีววิทยาและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ”
คณะวิทยาศาสตร์ 17 พ.ย. 63 18 พ.ย. 63
อบรมเชิงปฏิบัติการ "PSU Train The Trainer 2020"
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.
อบรมคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สัมมนาออนไลน์ "การตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ"
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 2 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 63
อบรมออนไลน์ โดยสำนักพิมพ์ Cambridge University Press
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
อบรม “สอนสดออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom” ฟรี
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา “สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10 มี.ค. 63
อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "Computer Kids Camp"
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 16 มี.ค. 63 20 มี.ค. 63
คอร์สเรียนฟรี!!! "การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Zotero"
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 4 ก.พ. 63
อบรมฟรี!!! กับสำนักพิมพ์ Wiley Author Workshop
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 5 ก.พ. 63
อบรม “การพัฒนาโปรแกรม Chat bot เพื่อพัฒนางานทันตสาธารณสุข”
คณะทันตแพทยศาสตร์ 23 มี.ค. 63 24 มี.ค. 63
อบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 6 ก.พ. 63 7 ก.พ. 63
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์น่าสนใจ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ม.ค. 63 1 มี.ค. 63
บรรยายพิเศษ “Recent Advances in Stochastic Sensor Control for Multi-Object Systems”
คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 63
ขอเชิญผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่ร่วมต่อยอดแนวคิดผลิตภัณฑ์/บริการสู่ระดับสากล
อุทยานวิทยาศาสตร์ 9 ม.ค. 63 10 ม.ค. 63
เลือกดูแบบหน้าธรรมดา   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design